Cel projektu

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie prac B+R, ukierunkowanych na opracowanie kompleksowej technologii obejmującej proces precyzyjnej lokalizacji, identyfikacji, wydobycia oraz unieszkodliwiania amunicji chemicznej i bojowych środków trujących (dalej BST) zalegających na dnie akwenów morskich, które stwarzają bardzo duże zagrożenie dla tych ekosystemów (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Bałtyku).

W wyniku realizacji projektu osiągnięta zostanie innowacja produktowa w postaci unikalnej w skali świata usługi, której odbiorcami będzie rynek klientów komercyjnych, gł.: inwestorzy pól wiatrowych na akwenach morskich, inwestorzy obiektów infrastrukturalnych na morzu (m.in.prowadzących inwestycje na obszarze Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Cieśnin Duńskich), zarządy portów, gminy, urzędy morskie, właściwe Ministerstwa oraz podmioty realizujące inwestycje wymagające kontaktu z dnem morskim, w obrębie którego mogą potencjalnie znajdować się niebezpieczne substancje, którymi są BST.

Z uwagi na charakter i cechy nowa usługa będzie mogła być realizowana jako uzupełnienie do oferty w zakresie oczyszczania dna morskiego z broni konwencjonalnej i stanowić będzie odpowiedź na zgłaszane potrzeby rynku w tym zakresie.

Kluczowe elementy innowacyjnej usługi to zintegrowanie w ramach jednej usługi następujących systemów: unikalny system lokalizacji, identyfikacja i wydobycie oraz unieszkodliwianie BST bezpośrednio na morzu (instalacja mobilna, zamontowana na jednostce pływającej).

Rezultaty projektu mają szczególne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska morskiego i zapobiegania dalszej jego degradacji przez uwalniające się do ekosystemu morskiego BST.

W realizację prac B+R zaangażowany zostanie zespół pracowników Wnioskodawcy oraz Podwykonawców, w tym zespół Akademii Marynarki Wojennej, wyspecjalizowany zespół nurkowy oraz podmiot odpowiedzialny za opracowanie unikalnego systemu wydobycia BST oraz laboratorium które wykona analizy próbek osadów dennych.

Etapy projektu

Etap I i II

Przemysłowe działania badawczo – rozwojowym polegające na zaprojektowanie kompletnej instalacji pozwalającej na świadczenie unikalnej usługi, która umożliwi pełne unieszkodliwianie BST oraz produktów ich przemiany wydobywanych z dna morskiego, na morzu, w obrębie jednostki pływającej.

Etap III i IV

Przemysłowe prace rozwojowe – przygotowanie procesu w taki sposób, aby możliwe było połączenie wielu dostępnych i stosowanych na chwilę obecną najczęściej niezależnie procesów w jedną usługę, jak również, aby możliwe było dokonywanie operacji wykrywania, lokalizacji, wydobywania i bezpiecznego unieszkodliwiania BST oraz produktów ich przemiany bezpośrednio na jednostce pływającej.

Oczekiwane rezultaty

Mobilny charakter instalacji

Unieszkodliwianie wydobytych BST w warunkach morskich na jednostce pływającej

Kompleksowa technologia

Kompletne i pełne unieszkodliwianie
Accessibility